ایرلاک
ساخت ایرلاک با قطر و طولهای متفاوت جهت پخش بار بصورت یکنواخت و مداوم بدون اجازه ورود هوا به ورود محفظه.
برش قطعات کاملا لیزری و کنگره ای جهت جوشکاری کمتر و دقت بالای مونتاژ.
دقت ۱ میلیمتری در هواخوری بدنه و پره ها
ضخامت مناسب پره ها
راحتی گردش درام بدلیل دقت بالای مونتاژ و ساخت.

پروژه های مرتبط