بازسازی شفت کرامبلر

بعد از بازسازی

قبل از بازسازی

سطح آجدار شفت کرامبلر بعد از مدتی استفاده خورده میشود و باعث پایین آمدن کیفیت پرک شدن خوراک میگردد که بایستی بازسازی گردد:
مراحل بازسازی:  ۱- روتراشی سطح شفت کرامبلر  ۲- فرز زدن یا آجدار نمودن سطوح شفتها به دو حالت خطی و دایره ای

بسیاری از پروژه های اخیر