زنجیر کانوایر

ساخت زنجیر L   کانوایر طبق سفارش مشتری با متغیر های زیر:
عرض  و ضخامت تسمه ، عرض دهانه کانوایر ، فاصله پین تا پین زنجیر ، فاصله بین دو تسمه موازی.
جهت به حداقل رساندن خرابی و خوردگی بعضی از قطعات زنجیر سخت کاری میشوند.

پروژه های مرتبط