مگنت نئودیمیوم

یکی از جدی ترین آسیبهایی که به پلت ، دای و دیگر قطعات پرس پلت  وارد میشود
عدم وجود مگنتهای قوی در مسیرهای خوراک قبل از رسیدن به پلت میباشد.

زمانیکه آهن یا جسم خارجی دیگر داخل پلت می افتد باعث گرفته شدن سوراخهای دای و در نهایت آسیب به دای و رولر میشود.
بایستی در مسیرهایی قبل از ورود نهاده ها به آسیاب
(برای جلوگیری از شکستن چکشها و پاره شدن توری)
و قبل از ورود خوراک به پلت(برای جلوگیری از گرفته شدن سورخهای دای و آسیب به رولر)
از مگنت نئودیمیوم که مختص کارخانجات خوراک دام دام و طیور ساخته شده است استفاده کرد.

پروژه های مرتبط